Anonimowo wydany podręcznik Nauka o broni palnej

Autor, Józef Łęski, wykorzystał współczesne regulaminy pruskie dla zaznajomienia oficerów insurekcyjnych z różnymi rodzajami broni palnej i sposobami jej użycia. Zwracał się on z apelami do wszystkich wojskowych, aby mu przekazywali swoje doświadczenia, gdyż pisząc dzieło o taktyce, chciałby je uczynić jak najużyteczniejszym. Obok książek o tematyce wojskowej wydawano w czasie powstania i reklamowano w księgarniach zbiory zarządzeń i uniwersałów Kościuszki, księgarnie zaś Grólla oraz Kocha (ta ostatnia mieściła się przy Kolegiacie św. Jana) zawiadamiały, że mają do sprzedaży kazania obywatelskie wygłoszone przez księdza Józefa Witoszyńskiego, w których nawoływał on do dawania jałmużny i do ofiarności na rzecz powstania. Brak było w księgarniach książek poświęconych omówieniu ostatnich wydarzeń w dziejach Polski. Odosobnioną, ale ogromnie ważną pozycję stanowi tu dzieło Kołłątaja, Dmochowskiego, Ignacego Potockiego i innych, napisane na emigracji: O ustanowieniu i upadku konstytucji 3 maja. Książka ta, będąca wyznaniem wiary ludzi, którzy stali na czele stronnictwa patriotycznego, źródłem wszelkiego zła czyniła Stanisława Augusta. Godziła ostro w króla i koła dworskie. Był to w istocie pamflet polityczny pisany dla pokrzepienia serc walczących Polaków. Oczerniając króla wskazywano bowiem, że odsunięcie od władzy ludzi odpowiedzialnych za klęskę w wojnie 1792 r. gwarantuje zwycięstwo Polaków. Dzieło to, reklamowane przez „Gazetę Wolną Warszawską”, mogli zainteresowani kupić także w księgarni Grólla, Kocha i Szczepańskiego.