Wydawanie w Warszawie prasy również w językach obcych

Miała ona być kolportowana na Zachód, aby zwalczać oszczercze informacje o powstaniu szerzone przez gazety pruskie i austriackie. Taką rolę spełniać miał wydawany w języku francuskim „Bulletin National”, który ukazywał się w Warszawie od 27 maja do 25 października. W miastach ówczesnej Polski mieszkało dużo Niemców, przy czym wśród mieszczaństwa warszawskiego pochodzenia niemieckiego wiele rodzin całkowicie się spolszczyło, a często zdarzały się wypadki, iż nawet ci spośród Niemców, którzy nie umieli mówić po polsku, wzięli udział w insurekcji i zasłużyli się dla powstania. Dla nich to przede wszystkim przeznaczona była „Warschauer Zeitung”, wydawana przez Michała Grölla. Ogólnie stwierdzić trzeba, że rozmach wydawniczy ośrodka warszawskiego w czasach powstania przedstawiał się imponująco. A przecież nie tylko Warszawa, ale również Kraków, Wilno i Grodno wydawały druki ulotne i gazety. Nigdy przedtem w dziejach dawnej Rzeczypospolitej ruch wydawniczy w zakresie druków politycznych i prasy nie był tak intensywny, jak za powstania.